YKSILÖIDEN OSAAMISESTA YHTEISEEN: TIIMIN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Organisaation toiminnan ja menestyksen kannalta jäsenten tietoja, taitoja tai suorituksia tärkeämpää on se, miten he liittyvät toisiinsa: millaisia ovat suhteet, miten rakennetaan yhteisiä tavoitteita, miten yhteistyö sujuu. (1) Vastaukset näihin kysymyksiin kertovat siitä, miten organisaatio toimii, miten työssä opitaan ja miten osaamista jaetaan ja kehitetään.

TAVOITTEET 

Tiimin kehittämisen käytännön tavoite tai ”pintatavoite” on yhteistyön parantaminen. Kun se toteutetaan yhdessä jäsenten kanssa ja heitä kuunnellen, lähestytään ”syvätavoitetta”: jäsenet kokevat työnsä entistä merkityksellisemmäksi ja heidän sisäinen motivaationsa vahvistuu. (2) Kun osaamisen kehittämisen tavat ja tulokset vakinaistuvat osaksi työtä, siitä hyötyvät yksilöt, tiimi ja koko organisaatio. 

Yhteistyön parantaminen 
 • Tiimin tavoitteiden yhteinen määrittäminen,  lähtökohta organisaation tavoitteet
 • Tiimin osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen, yhteisestä näkökulmasta (kokonaisuus) ja yksilön näkökulmasta (mitä kukin tuo kokonaisuuteen)
 • Tiimin toimintatavoista ja työnjaosta sopiminen
 • Tiimin viestinnän ja dialogitaitojen parantaminen 
Työn merkityksellisyyden lisääminen
 • Tiimin autonomian vahvistaminen (itse-/yhteisohjautuvuus)
 • Työssä oppimiseen kannustaminen
 • Tiimin yhteenkuuluvuuden parantaminen
 • Työhön ja organisaatioon sitoutumisen vahvistaminen 
Osaamisen jatkuva kehittäminen osana työtä
 • Yksilöille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja työssä oppimiseen
 • Tiimille entistä tehokkaampia toimintatapoja ja parempia työn tuloksia
 • Organisaatiolle lisää ketteryyttä 

TIIMIN KOKEILUSTA ORGANISAATION TOIMINNAKSI 

Tiimin osaamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen on organisaatiolle arvokas kokeilu. Siinä kertyy osallistujille ja prosessia seuraaville (johto, esimiehet, HR) tietoa ja kokemusta osaamisen kytkeytymisestä tiimin työhön: mitä osaamista tiimistä löytyy, miten se sitä kehittää, missä toiminnoissa se näkee korjaamisen varaa ja miten se niitä ehkä muuttaa, miten toimivat yhteistyö ja vuorovaikutus jne. 

Saatujen kokemusten perusteella osaamisen yhteisen kehittämisen prosessia voidaan parantaa ja viedä sitä asteittain muihin tiimeihin. Vähitellen osaamisen kehittämistä osana jokapäiväistä työtä lisätään koko organisaatiossa. Laaja toimintatapojen muuttaminen edellyttää johdon sitoutumista ja kannustusta. 

Kokeilun laajentamisen tavoite on lisätä ja tukea
 • Organisaation osaamisen jatkuvaa uudistamista, jossa koko henkilöstö on mukana
 • Yksilöiden työssä oppimista 

KOULUTUS: 
TIIMIN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOKEILUN JATKOTOIMET 

Kehittämisen kohteeksi voidaan valita mikä tahansa organisaatiossa työskentelevä ryhmä. Työn sisällöllä, organisatorisella asemalla tms. ei ole merkitystä. Tiimin ihannekoko on 3 - 15 henkilöä. 

Kehittämisen menetelmät valitaan tapauskohtaisesti. Fasilitoinnin, valmennuksen ja koulutuksen keinoja yhdistelemällä tiimiläisiä voidaan tukea rakentamaan yhteinen kokonaiskuva osaamisestaan, etsimään osaamisestaan puutteita sekä keinoja niiden poistamiseksi ja parantamaan osaamisen jakamista dialogitaitoja vahvistamalla. 

Kun tiimin kehittäminen toteutetaan pilottina tai kokeiluna, sen laajentaminen organisaatioon suunnitellaan tapauskohtaisesti. Toteutukseen voidaan tarvittaessa liittää esimiesten fasilitointi- ja dialogi-koulutusta sekä sisäistä mentorointia. Organisaation toimintatapojen muuttaminen on pitkäjänteistä työtä, johon tarvitaan myös johdon myötävaikutusta.

(1) Weick, Karl E. 1995: Sensemaking in Organizations 
(2) Martela, F., Ryan R.M., Steger, M.F. 2017: Meaningfulness as satisfaction of autonomy, competence, relatedness, and beneficence. Journal of Happiness Studies. 
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.