DIALOGI ON OSAAMISEN JAKAMISTA PARHAIMMILLAAN

Dialogisessa keskustelussa etsitään käsiteltävään asiaan mahdollisimman monia, erilaisia näkökulmia. Tavoitteena on esimerkiksi laajan kokonaiskuvan hankkiminen aiheesta tai uusien toiminta- tai ratkaisumallien löytäminen. Dialogissa ei siis turvauduta ilmeisimpiin vaihtoehtoihin tai pyritä nopeaan päätöksentekoon kuten ”tavallisissa” palavereissa usein tehdään.

AVOINTA VUOROVAIKUTUSTA 

Dialogi on yksilöiden välistä, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta. Organisaation tasolla avoin vuorovaikutus on rakenteista riippumatonta, vapaasti virtaavaa viestintää.  Avoin vuorovaikutus läpi organisaation vahvistaa yhteistyötä ja antaa osaamiselle tilaa liikkua. Henkilöstön hyvät dialogitaidot parantavat mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen eli työssä oppimiseen.  

NELJÄ PERUSTAITOA 

Kohti toimivaa dialogia päästään kehittämällä neljää taitoa: kuuntelemista, kunnioittamista, ilmaisemista ja viivyttämistä. (1) Dialogitaidot sopivat hyvin minkä tahansa keskustelun ohjenuoraksi.

Kuunteleminen
  • Kyky keskittyä muiden puheeseen ja ymmärtää heidän näkemyksiään ilman omia tulkintoja.
  • Dialogissa etsitään erilaisia näkökulmia, ja niiden löytäminen edellyttää muiden ymmärtämistä. Aktiivisella kysymisellä varmistetaan ymmärtämisen oikeellisuus ja vähennetään mahdollisuuksia omasta näkemyksestä kumpuaviin tulkintoihin. 
Kunnioittaminen
  • Kyky huomioida muut tasapuolisesti ja arvostaa jokaisen panosta.
  • Dialogin aiheesta tavoitellaan mahdollisimman laajaa ja monipuolista käsitystä. Siksi kaikkien osallistujien näkemykset ovat yhtä arvokkaita eikä esimerkiksi organisatorisella asemalla tai työroolilla ole merkitystä. 
llmaiseminen
  • Kyky puhua rohkeasti: nostaa esiin ongelmia, esittää hankalia kysymyksiä tai tuoda julki ”keskeneräisiä ajatuksia” ennen kuin on muotoillut niitä valmiiksi lauseiksi tai selkeiksi kokonaisuuksiksi.
  • Dialogin aiheesta pyritään löytämään mahdollisimman paljon ”materiaalia”: tietoa, kokemuksia, ideoita jne. Siksi myös ongelmat ja hahmottumassa olevat ajatukset ovat arvokkaita.
Viivyttäminen
  • Kyky viivyttää oman mielipiteensä kertomista ja ”altistua” muiden näkemyksille. Vaatii tietoisuutta omasta ajattelusta, tunteista ja toiminnasta: omien reaktioiden huomaamista ja hallintaa.
  • Dialogin tarkoitus on löytää ja luoda uutta, ja lukkoon lyödyt käsitykset ehkäisevät uuden etsimistä. Omien käsitysten peilaaminen muiden näkemyksiin voi sen sijaan synnyttää oivalluksia ja johtaa muutoksiin. 

KOULUTUS: 
DIALOGITAIDOT 

Virranliikkeen dialogitaitojen käytännönläheinen koulutus on sovellettavissa mihin tahansa työyhteisöön ja sen tarpeisiin. Dialogitaitojen kehittäminen ja harjoittelu ovat luonteva osa mentoroinnin ohjelmien toteutusta tai tiimin kehittämistä.  

(1)  Isaacs, William 1999: Dialogue and the Art of Thinking Together


Copyright (c)2018, All Rights Reserved.